top of page

Algemene voorwaarden

Besloten vennootschap met gewone structuur Advanced Biotechnology & Products B.V. (hierna: AB-Products) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50181971 en is gevestigd aan Flevolaan 50 (1382JZ) te Weesp.

Artikel 1 - Begrippen
1.In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenisgebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of tot hetverrichten van Diensten door AB-Products.
3.Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
4.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5.Diensten: de Diensten die AB-Products aanbiedt zijn: het ontwikkelen, produceren en verkopen vanbiostimulanten, voornamelijk Silicium. Tevens adviseert AB-Products over de toepassing vanbiostimulanten in de ruimste zin van het woord.
6.AB-Products: de aanbieder van Producten en/of de dienstverlener die Diensten aanbiedt.
7.Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf dieAB-Products heeft aangesteld, projecten aan AB-Products heeft verleend voor Diensten die door AB-Products worden uitgevoerd, of waaraan AB-Products een voorstel op grond van een Overeenkomstheeft gedaan.
8.Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Productendie door Opdrachtgever gekocht zijn van AB-Products en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever enAB-Products, alsmede voorstellen van AB-Products voor Diensten die door AB-Products aanOpdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd enuitgevoerd door AB-Products waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
9.Producten: de Producten die door AB-Products worden aangeboden zijn biostimulanten.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van AB-Products, elke Overeenkomsttussen AB-Products en Opdrachtgever en op elke Dienst en/of Product die door AB-Products wordtaangeboden.
2.Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over dezealgemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal AB-Products aan Opdrachtgeveraangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3.Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van dealgemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met AB-Products isovereengekomen.
4.Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachtenvan Opdrachtgever.
5.De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6.Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijnof worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal denietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als deoriginele bepaling.
7.Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemenevoorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8.De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en de artikelen met betrekking totconsumentenkoop (titel 1 boek 7 BW) is expliciet uitgesloten.
9.Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te wordenopgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10.In het geval AB-Products niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zijhaar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 - Het Aanbod
1.Alle door AB-Products gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders isaangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijkin het Aanbod vermeld.
2.AB-Products is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft AB-Products het recht een Overeenkomst met een(potentiële) Opdrachtgever om een voor AB-Products gegronde reden te weigeren.
3.Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoendegespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken.Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enigeschadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5.Oplevertijden in het aanbod van AB-Products zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bijoverschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders isovereengekomen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst
1.De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomstvan AB-Products heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (gescand of origineel) aan AB-Productste retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2.AB-Products heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagenna ontvangst van de aanvaarding.
3.AB-Products is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnenverwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissingof verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4.Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijkgemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
5.Elke Overeenkomst die met AB-Products wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aanAB-Products wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met AB-Products is verbonden.
6.Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij andersovereengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14dagen recht op herroeping, tenzij AB-Products met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeftgemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haarherroepingsrecht.
7.Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgeverafzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiendeverplichtingen.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst
1.De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van deopdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is medeafhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdigeaanlevering van de informatie die AB-Products van Opdrachtgever verkrijgt.
2.Zowel Opdrachtgever als AB-Products kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbaretekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke isgesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnogverzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan debetalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3.De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voorzover AB-Products ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeftgeleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4.Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dandaadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van AB-Products tegen het overeengekomen (uur)tarief. Deurenregistratie van AB-Products is hierbij leidend.
5.Zowel Opdrachtgever als AB-Products kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel ofgedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance vanbetaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie.Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is AB-Products nimmer gehouden tot restitutievan reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening
1.AB-Products zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijkezorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. AB-Products staatin voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basisvan een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welkeuitvoerig is beschreven.
2.De Overeenkomst op basis waarvan AB-Products de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en dereikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve vanOpdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten inverband met de Overeenkomst.
3.De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door AB-Productsaangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. AB-Products heeft het recht haar dienstverlening enhaar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4.Bij de uitvoering van de Diensten is AB-Products niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen vanOpdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten
wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor AB-Products, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5.AB-Products is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in teschakelen.
6.Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt AB-Products Opdrachtgever tussentijdsvia de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7.De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien deinformatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning.Nimmer is AB-Products aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang ofoplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, ofniet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerkingverleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door AB-Products of er door andereomstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeftAB-Products recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomendekosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening enrisico van Opdrachtgever.

Artikel 7 - Adviezen
1.AB-Products kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp,rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoudhiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal AB-Products de op haar rustendezorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij deadviezen opvolgt.
2.De door AB-Products verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken alsbindend advies.
3.Opdrachtgever is op eerste verzoek van AB-Products verplicht om door haar verstrekte voorstellen tebeoordelen. Indien AB-Products wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet ofniet tijdig een beoordeling op een door AB-Products gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelfverantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
4.De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is vanexterne factoren die de rapportages en adviezen van AB-Products kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit,juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diensmedewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van debenodigde gegevens en informatie.
5.Opdrachtgever zal AB-Products schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alleomstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteitenwaarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 8 - Verzending
1.Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens deOvereenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomenworden aangeboden.
2.Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructiesdie noodzakelijk zijn voor de levering, is AB-Products gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening enrisico van Opdrachtgever.
3.Indien Producten worden bezorgd door AB-Products of een externe vervoerder is AB-Products, tenzijschriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Dezezullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.Indien AB-Products gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van deOvereenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoeringaan AB-Products ter beschikking heeft gesteld.
5.AB-Products behoudt zich het recht voor om verzending te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 9 - Verpakking en transport
1.AB-Products verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en opzodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw),inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
3.Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs datde verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 10 - Onderzoek, reclamaties
1.Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakkenof te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbijbehoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt metde Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeergelden. Ten aanzien van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geldt een termijn van 3 werkdagen.
2.Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Productgebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen tetesten. AB-Products erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product doorOpdrachtgever.
3.Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan AB-Products te wordengemeld op info@ab-products.com. Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering.Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6maanden na levering te worden gemeld. Ten aanzien van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geldt eentermijn van 1 maand. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgeverzelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
4.Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling vande gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulksuitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van AB-Products op de wijze zoals door AB-Products aangegeven.
5.Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zoverdat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan AB-Products, conform deretour instructies van AB-Products. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risicovan Opdrachtgever.
6.AB-Products is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van degeretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
7.Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kanuiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerderopgegeven rekeningnummer.
8.Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichtingop te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
9.Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aanAB-Products te wijten is, zal AB-Products na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekendeProduct(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Productenis hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende)omvang van de levering, kan niet verhaald worden op AB-Products.

Artikel 11 - Verplichtingen Opdrachtgever
1.Opdrachtgever is verplicht alle door AB-Products verzochte informatie alsmede relevante bijlagen enaanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenstevorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bijgebreke hiervan kan het voorkomen dat AB-Products niet in staat is een volledige uitvoering en/ofoplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen teallen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2.AB-Products is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatiete controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop vande tijd is veranderd, noch is AB-Products verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deinformatie die door AB-Products voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in hetkader van de Overeenkomst.
3.AB-Products kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken omaanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is AB-Products gerechtigd om haar werkzaamheden op teschorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enigeschadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigdeomstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekendis geworden, kenbaar te maken aan AB-Products.

Artikel 12 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1.Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient teworden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewensteresultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamhedente vergoeden volgens het overeengekomen tarief. AB-Products is niet verplicht om aan dit verzoek tevoldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt geslotenen/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2.Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van AB-Products, AB-Productseen verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnenvoorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 13 - Prijzen en betaling
1.Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten nietverhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in de van overheidswege opgelegde btw-tarieven.
2.Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
3.De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van deOvereenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten,assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
4.Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële marktzijn en waarop AB-Products geen invloed heeft, kan AB-Products deze Producten met variabele prijzenaanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
5.Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valutazoals aangegeven, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
6.Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door AB-Products haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien eenvoorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvangwordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
8.Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting,tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
9.AB-Products is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform degeldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijkindien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
10.In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegensOpdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van deOvereenkomst onmiddellijk opeisbaar.
11.Indien AB-Products meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komendeze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voorrekening van de Opdrachtgever.

Artikel 14 - Incassobeleid
1.Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoorgestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf vanrechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaningontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan debetalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indienConsument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2.Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal AB-Products zonder nadere ingebrekestellingrecht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, envergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uithet besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3.Indien AB-Products meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komendeze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekostenzijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud
1.Voor zover Opdrachtgever geen vooruitbetaling van de volledige order zou hebben verricht, blijven alledoor AB-Products geleverde zaken, eigendom van AB-Products totdat de Opdrachtgever alle navolgendeverplichtingen uit alle met AB-Products gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
2.Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden nochop enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
3.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechtendaarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht AB-Products zo snel als redelijkerwijsverwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4.Voor het geval dat AB-Products haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeftOpdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan AB-Products of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen vanAB-Products zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
5.AB-Products heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Producten, onder zich te houdenindien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks eenverplichting tot overdracht of afgifte van AB-Products. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijnverplichtingen heeft voldaan zal AB-Products zich inspannen om de aangekochte Producten zo snelmogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
6.Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Productenkomen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan AB-Products wordenvergoed door Opdrachtgever.

Artikel 16 - Garantie
AB-Products staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Opdrachtgever.
 
Artikel 17 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1.AB-Products gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechtsconform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal AB-Products de betrokkenehierover informeren.
2.Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking vaneen dienst van AB-Products verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud vande gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kadervrijwaart Opdrachtgever AB-Products tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met dezegegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3.Indien AB-Products op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zaldeze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op destand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijkis.

Artikel 18 - Opschorting en ontbinding
1.AB-Products heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden enmeer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingenheeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor AB-Products gegronde reden zichvoordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2.AB-Products is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodraOpdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis,te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgeverschriftelijk worden bevestigd.
3.AB-Products is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van hetopschorten van haar werkzaamheden.
4.Voorts is AB-Products bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen)ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van deOvereenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan wordengevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn datongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
5.AB-Products is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van hetopschorten van haar werkzaamheden.
6.Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van AB-Products op Opdrachtgeveronmiddellijk opeisbaar. Wanneer AB-Products de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zijhaar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
7.De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgevervoor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om AB-Products te
vergoeden voor elk financieel verlies dat AB-Products lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.
8.AB-Products behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 - Overmacht
1.AB-Products is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haarverplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot hetnakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid dieniet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldendeopvattingen voor haar rekening komt.
2.Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de weten jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van AB-Products, (ii) het niet naarbehoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan AB-Products zijnvoorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialenvan derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- entelecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii)oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf vanAB-Products (xi) brand en (xii) overige situaties die naar het oordeel van AB-Products buiten haarinvloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3.AB-Products heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)nakoming verhindert, intreedt nadat AB-Products haar verbintenis had moeten nakomen.
4.Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit deOvereenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijengerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de anderepartij.
5.Voor zover AB-Products ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haarverplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomenrespectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AB-Products gerechtigd om hetreeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever isgehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 20 - Beperking van aansprakelijkheid
1.Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkomingvan AB-Products alleen geacht te bestaan indien AB-Products dit resultaat bij het aanvaarden van deOvereenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2.Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van AB-Products, is AB-Products uitsluitend gehoudentot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever AB-Products binnen 14 dagen naontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en AB-Products deze tekortkoming vervolgensniet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend enbevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat AB-Productsin staat is om adequaat te reageren.
3.Indien het verrichten van Diensten door AB-Products leidt tot aansprakelijkheid van AB-Products, is dieaansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordtgefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij deschade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens AB-Products. Onder directeschade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, devaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4.AB-Products sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. AB-Products is nietaansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemistebesparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade enimmateriële schade.
5.Opdrachtgever vrijwaart AB-Products voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek tengevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door AB-Products geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaaktdoor de dienst van AB-Products.
6.Enige door AB-Products opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/ofonjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van AB-Products.
7.De inhoud van het opgeleverde advies van AB-Products is niet bindend en slechts adviserend van aard.Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemdeadviezen van AB-Products opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komenvoor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes temaken die afwijken van het (op)geleverde advies van AB-Products. AB-Products is niet gehouden aanenige vorm van restitutie indien dit het geval is.
8.Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is AB-Products nimmeraansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmedehet verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde inAB-Products haar eigen advies.
9.AB-Products staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namensAB-Products verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
10.Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van AB-Products vervallenindien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij AB-Products binnen een jaar nadatOpdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aansprakenbaseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheidvan AB-Products.

Artikel 21 - Risico overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de zaken het magazijn van AB-Products verlaten. Hieronder wordt tevens verstaan schade ten gevolge van te warm vervoer.

Artikel 22 - Geheimhouding
1.AB-Products en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatiedie is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moettevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijkeinformatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reedsopenbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende deOvereenkomst bij Opdrachtgever aan AB-Products bekend gemaakt is en/of op andere wijze door AB-Products is verkregen.
2.In het bijzonder ziet de geheimhouding op door AB-Products opgestelde adviezen, rapportages,ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het isOpdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijnhiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht AB-Products steeds de vereistezorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3.Indien AB-Products op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is devertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) teverstrekken en AB-Products zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is AB-Products nietgehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van deOvereenkomst.
4.Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van producties die doorAB-Products aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van AB-Products vereist, tenzijeen dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal AB-Productsvrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijkeinformatie die zonder de schriftelijke toestemming van AB-Products is verspreid.
5.De geheimhoudingsverplichting leggen AB-Products en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelenderden op.

Artikel 23 - Intellectuele Eigendomsrechten
1.Alle IE-rechten en auteursrechten van AB-Products waaronder in ieder geval begrepen, maar nietbeperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij AB-Products enworden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. .
2.Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van AB-Productsworden overgedragen aan Opdrachtgever, is AB-Products gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomstte sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijkevergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werkenmet de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3.Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten enauteursrechten van AB-Products rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of terbeschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonderuitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AB-Products. Indien Opdrachtgever wijzigingenwenst aan te brengen in door AB-Products opgeleverde zaken, dient AB-Products expliciet akkoord tegeven op de voorgenomen wijzigingen.
4.Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechtenvan AB-Products rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
5.Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
6.Bij overtreding van de bepalingen uit dit artikel is AB-Products bevoegd een direct opeisbare boete van €10.000,- in rekening te brengen bij Opdrachtgever alsmede een bedrag van €500,- per dag dat deovertreding voortduurt, onverminderd het recht van AB-Products op een aanvullende schadevergoeding.

Artikel 24 - Vrijwaring en juistheid van informatie
1.Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van allegegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan AB-Productsverstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeftverkregen en welke aan AB-Products zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2.Opdrachtgever vrijwaart AB-Products van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdignakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare envolledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3.Opdrachtgever vrijwaart AB-Products voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hemingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd ophet niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van deuitvoering van de Overeenkomst.
4.Opdrachtgever vrijwaart AB-Products voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met deuitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
5.Opdrachtgever vrijwaart AB-Products voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit dewerkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkttot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bijhet uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten vanOpdrachtgever jegens derde(n).
6.Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan AB-Productsverstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 25 - Klachten
1.Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van AB-Products of anderszins klachten heeftover de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk,maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid temelden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@ab-mirekol.com met alsonderwerp “Klacht”.
2.De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil AB-Products deklacht in behandeling kunnen nemen.
3.AB-Products zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klachtinhoudelijk reageren op de klacht.
4.Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 26 - Toepasselijk recht
1.Op de rechtsverhouding tussen AB-Products en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2.AB-Products heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan opde hoogte stellen.
3.Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen AB-Products enOpdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatieUtrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Weesp, 11 januari 2021
 
 
bottom of page